Navigatie

algemenevoorwaarden.png

Alle foto’s en ontwerpen van sieraden op deze website vallen onder het internationale copyright. Niets van deze site mag worden gebruikt, gekopieerd of worden nagemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UMustHave.

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van U Must Have zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van U Must Have worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door U Must Have ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 2.1 Alle aanbiedingen van U Must Have zijn vrijblijvend en U Must Have behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door U Must Have. U Must Have is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt U Must Have zonder opgave van redenen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 2.3 U Must Have is gerechtigd de inhoud van deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 3. Prijzen en betalingen schriftelijk overeengekomen. 3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van U Must Have. 3.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten 1/3 plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door U Must Have bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien UMustHave haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van U Must Have om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is U Must Have gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door U Must Have.

Artikel 4. Levering 4.1 De door U Must Have opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 4.3 Het versturen van de order kan in deelleveringen plaatsvinden. Hiervan wordt u vooraf op de hoogte gebracht. Uiteraard brengen wij maar eìeìn keer de verzendkosten in rekening. De levertijd van standaard artikelen zijn 1 tot 2 werkdagen.
De levertijd van gepersonaliseerde artikelen zijn 1 tot 4 werkdagen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan U Must Have verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door U Must Have geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 6.2 U Must Have garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Retourneren 7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u U Must Have daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft U Must Have  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen 2/3 door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Gepersonaliseerde artikelen kunnen wij helaas niet retour nemen, daar wij deze op uw verzoek gemaakt hebben. 7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan U Must Have te retourneren muv zelf samengestelde artikelen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/umusthave/files/nl_nl_1_RETOURFORMULIER.pdf

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en U Must Have, dan wel tussen U Must Have en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en U Must Have, is U Must Have niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van U Must Have.

Artikel 9. Overmacht 9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft U Must Have in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat U Must Have gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan U Must Have kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen 10.1 Indien u aan U Must Have schriftelijk opgave doet van een adres, is U Must Have gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan U Must Have schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 10.2 Indien eìeìn of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met U Must Have in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door U Must Have vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 10.3 U Must Have is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Online Webshop, Sieraden, Webshop, UMustHave, Armbanden, Kettingen, Portemonnee, Goedkoop, Oorbellen, Bikini's, Horloges, Ringen, Fashion, Modern, Relatie ringen, Haaraccessoires, Body Fashion, Sale Fashion, Sale, Fashion, Must, Have, Meiden, Lady, Online, Webshop, Koop, Goed, Bracelets, Necklace, earrings, studs, hair, cheap, nice, Loved.one, Herdenking, Herdenkings sieraden, Baby, Kinderen, Overleden, Loved, One,

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van U Must Have zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van U Must Have worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door U Must Haveingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van U Must Have zijn vrijblijvend en U Must Have behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door U Must Have.U Must Have is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt U Must Have zonder opgave van redenen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 U Must Have is gerechtigd de inhoud van deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van U Must Have.
3.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten
1/3
plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand
of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door U Must Have bent u een bedrag van tweeëntwintig euro
en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien U Must Have haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (100%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van U Must Have om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is U Must Have gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door U Must Have.

Artikel 4. Levering
4.1 De door U Must Have opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding
van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van
de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 Het versturen van de order kan in deelleveringen plaatsvinden. Hiervan wordt u vooraf op de hoogte gebracht. Uiteraard brengen wij maar eìeìn keer de verzendkosten in rekening.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan U Must Have verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door U Must Have geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 U Must Have garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Retourneren
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u U Must Have daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft U Must Have de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen
2/3
door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht
het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan U Must Have te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en U Must Have, dan wel tussen U Must Have en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en U Must Have , is U Must Have niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van U Must Have.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft U Must Have in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat U Must Have gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan U Must Have kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan U Must Have schriftelijk opgave doet van een adres, is U Must Have gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan U Must Have schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Indien eìeìn of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met U Must Have in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door U Must Have vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.3 U Must Have is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
3/3
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2019 UMustHave | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.